ඩැඩී ගෙන් අරාබිය

ඩැඩී ගායක කණ්ඩායමේ  නවතම ගීත එකතුව "අරාබිය" නමින් එලි දක්වා තිබෙනවා.මේ එහි ඇතුලත් අරාබිය ගීතයයි.
 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...